تذکر: جهت ورود به کلاس آنلاین از شماره دانشجویی و شماره ملی به عنوان اطلاعات ورود استفاده نمایید
# نام درس مجتمع/دانشکده لینک رکورد جزئیات
1 آرشيتکت کشتي(ديناميک) مکانیک
2 آزمايشگاه بيوتکنولوژي شیمی و مهندسی شیمی
3 آزمايشگاه خوردگي پيشرفته مواد و فنآوریهای ساخت
4 آزمايشگاه روش هاي پيشرفته مطالعه مواد مهندسی مواد
5 آزمايشگاه مهندسي ژنتيک شیمی و مهندسی شیمی
6 آزمباني مهندسي برق مکانیک
7 آزمقاومت مصالح مکانیک
8 آزمکانيک سيالات مکانیک
9 آزمون هاي سازه هاي مواد مرکبي مواد و فنآوریهای ساخت
10 آشکارسازي و تئوري تخمين علوم و فناوری فارس
11 آشنايي با انواع حملات، ويژگيها و اثرات انواع سلاحها و مهمات آمایش و پدافند غیر عامل
12 آشنايي با انواع حملات، ويژگيها و اثرات انواع سلاحها و مهمات- گروه2 آمایش و پدافند غیر عامل
13 آکوستيک هوافضا
14 آکوستيک پيشرفته علوم و فناوری فارس
15 آکوستيک زير آب علوم و فناوری فارس
16 آلياژهاي دماي بالا مهندسی مواد
17 آمايش دفاعي مجتمع ها و مراکز استراتژيک نظامي و غير نظامي آمایش و پدافند غیر عامل
18 آناليز طيفي اهداف(سيستم و محيط) برق و کامپیوتر
19 آناليز و تست مودال هوافضا
20 آنتن 2 برق و کامپیوتر
21 آنزيم شناسي شیمی و مهندسی شیمی
22 آيروترموديناميک موتورهاي موشک هوافضا
23 آيروديناميک بالگرد مکانیک
24 آيروديناميک مافوق صوت هوافضا
25 آيروديناميک مقدماتي مکانیک
26 آيروديناميک هواپيماهايV/SToL هوافضا
27 آيين زندگي مهندسی صنایع
28 ابزار دقيق پيشرفته برق و کامپیوتر
29 اپتوالکترونيک 2 علوم کاربردی
30 اپتيک برق و کامپیوتر
31 اپتيک غير خطي 1 علوم کاربردی
32 اپتيک موجي علوم کاربردی
33 اجزاي ماشين مکانیک
34 اختلاط در فرآيندهاي پليمري مواد و فنآوریهای ساخت
35 اخلاق و احکام کسب و کار مدیریت و مهندسی صنایع
36 اخلاق و احکام کسب و کار- گروه2 مدیریت و مهندسی صنایع
37 ارتعاشات مکانیک
38 ارتعاشات پيشرفته(سيستم هاي ممتد) هوافضا
39 ارتعاشات پيشرفته(ممتد) مواد و فنآوریهای ساخت
40 ارزيابي تکنولوژي مدیریت و مهندسی صنایع
41 اسپکتروسکوپي ليزري علوم کاربردی
42 استانداردهاي کشتي سازي مکانیک
43 استانداردهاي مديريت پروژه مدیریت و مهندسی صنایع
44 استتار، فريب و اختفاء 1(اصول و مباني)افا1 برق و کامپیوتر
45 اصول اقتصاد مدیریت و مهندسی صنایع
46 اصول پيشرفته ترموديناميک و تئوري سنتيک مواد مهندسی مواد
47 اصول جلوبرنده پيشرفته هوافضا
48 اصول جلوبرنده پيشرفته مکانیک
49 اصول جلوبرنده ها مکانیک
50 اصول روابط بين الملل 1 مدیریت و مهندسی صنایع
51 اصول طراحي دستگاههاي اپتيکي علوم کاربردی
52 اصول کنترل مدرن برق و کامپیوتر
53 اصول مديريت و تئوري سازمان مهندسی صنایع
54 اصول مهندسي لجستيک و زنجيره تامين مهندسی صنایع
55 اصول و سيستم هاي راداري برق و کامپیوتر
56 اقيانوس شناسي مکانیک
57 الکترو ديناميک 1 علوم کاربردی
58 الکتروديناميک 2 علوم کاربردی
59 الکتروديناميک 2- الکتروسرام الکتروسرام ومهندسی برق
60 الکتروشيمي پيشرفته مواد و فنآوریهای ساخت
61 الکترومغناطيس 2 علوم کاربردی
62 الکترونيک 2 علوم کاربردی
63 الکترونيک 3 برق و کامپیوتر
64 الکترونيک قدرت 1 برق و کامپیوتر
65 الکترونيک قدرت 1 الکتروسرام ومهندسی برق
66 الکترونيک کوانتومي برق و کامپیوتر
67 الکترونيک نوري برق و کامپیوتر
68 الگوريتم هاي پيشرفته برق و کامپیوتر
69 امنيت پايگاه داده برق و کامپیوتر
70 امنيت داده و شبکه/مباني رايانش امن برق و کامپیوتر
71 امنيت سيستم هاي نوين ارتباطي برق و کامپیوتر
72 امنيت سيستم هاي نوين ارتباطي- گروه10 برق و کامپیوتر
73 امنيت شبکه پيشرفته برق و کامپیوتر
74 امنيت ملي در کشورهاي جهان سوم آمایش و پدافند غیر عامل
75 انتقال جرم پيشرفته شیمی و مهندسی شیمی
76 انتقال حرارت مکانیک
77 انتقال حرارت پيشرفته شیمی و مهندسی شیمی
78 انتقال حرارت پيشرفته(جابجايي) مکانیک
79 انتقال حرارت پيشرفته(هدايت) مکانیک
80 اندازه گيري پيشرفته مکانیک
81 اندازه گيري و تخمين پارامترهاي پروازي هوافضا
82 انديشه اسلامي 1 مهندسی صنایع
83 انديشه اسلامي 2 مهندسی صنایع
84 انقلاب اسلامي ايران مهندسی صنایع
85 بازرسي و کنترل کيفي جوش مواد و فنآوریهای ساخت
86 بازيافت و جداسازي مواد زيستي شیمی و مهندسی شیمی
87 برنامه ريزي راهبردي مدیریت و مهندسی صنایع
88 برنامه ريزي شهري و امنيت آمایش و پدافند غیر عامل
89 برنامه نويسي کامپيوتر علوم کاربردی
90 بهينه سازي پيشرفته مکانیک
91 بيو فيزيک و علوم دارويي شیمی و مهندسی شیمی
92 بيوانفورماتيک شیمی و مهندسی شیمی
93 بيوتکنولوژي محيط زيست شیمی و مهندسی شیمی
94 بيوتکنولوژي مولکولي شیمی و مهندسی شیمی
95 بيوشيمي 2 شیمی و مهندسی شیمی
96 پديده هاي انتقال پيشرفته شیمی و مهندسی شیمی
97 پديده هاي انتقال در سامانه ها ي زيستي شیمی و مهندسی شیمی
98 پردازش آماري زبان هاي طبيعي برق و کامپیوتر
99 پردازش سيگنال آکوستيکي زير آب علوم و فناوری فارس
100 پردازش سيگنال ديجيتال- گروه2 برق و کامپیوتر
101 پردازش سيگنال ديجيتال- گروه3 برق و کامپیوتر
102 پردازش سيگنال هاي گسسته برق و کامپیوتر
103 پروژه کارگاهي ليزر علوم کاربردی
104 پروژه کارگاهي ليزر- گروه2 علوم کاربردی
105 پروژه کارگاهي ليزر- گروه3 علوم کاربردی
106 پياده سازي استراتژي مدیریت و مهندسی صنایع
107 پيش بيني تکنولوژي مدیریت و مهندسی صنایع
108 پيشرانه ها شیمی و مهندسی شیمی
109 تئوري آشکار سازي برق و کامپیوتر
110 تئوري الاستيسيته 1 مواد و فنآوریهای ساخت
111 تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته آمایش و پدافند غیر عامل
112 تئوري پلاستيسيته مهندسی مواد
113 تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي برق و کامپیوتر
114 تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي الکتروسرام ومهندسی برق
115 تئوري صفحه ها و پوسته ها هوافضا
116 تئوري نابجايي مواد و فنآوریهای ساخت
117 تئوري هاي روابط بين الملل مدیریت و مهندسی صنایع
118 تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي نيمه رسانا برق و کامپیوتر
119 تاريخ تحليلي صدر اسلام مهندسی صنایع
120 تبديل مستقيم انرژي مکانیک
121 تحليل پيشرفته سازه هاي هوافضايي هوافضا
122 تحليل پيشرفته سازه هاي هوافضايي مکانیک
123 تحليل داده هاي مهندسي مدیریت و مهندسی صنایع
124 تحليل سازه ها مکانیک
125 تحليل سازه هوائي مکانیک
126 ترموديناميک 2 مکانیک
127 ترموديناميک پيشرفته هوافضا
128 ترموديناميک پيشرفته مواد و فنآوریهای ساخت
129 ترموديناميک پيشرفته شیمی و مهندسی شیمی
130 ترموديناميک پيشرفته- مواد مهندسی مواد
131 ترموديناميک مواد مهندسی مواد
132 تغيير حالت هاي متالورژيکي مواد و فنآوریهای ساخت
133 تغيير حالت هاي متالورژيکي مهندسی مواد
134 تفسير موضوعي قرآن مهندسی صنایع
135 تکنولوژي هاي نو و محيط زيست مدیریت و مهندسی صنایع
136 تهديدات و انواع آن آمایش و پدافند غیر عامل
137 تهويه مطبوع پيشرفته مکانیک
138 توربولانس هوافضا
139 توسعه امن نرم افزار برق و کامپیوتر
140 توسعه امن نرم افزار- گروه10 برق و کامپیوتر
141 جامعه شناسي نظم و تغيير اجتماعي آمایش و پدافند غیر عامل
142 جريان لزج پيشرفته 1 مکانیک
143 جنبه هاي مکانيکي خوردگي مواد و فنآوریهای ساخت
144 چسبندگي مواد و فنآوریهای ساخت
145 چشمه ها و آشکارسازها و آزمايشگاه علوم کاربردی
146 حسابداري براي مديران مدیریت و مهندسی صنایع
147 حسابداري براي مديران- گروه2 مدیریت و مهندسی صنایع
148 حفاظت کاتدي واندي مواد و فنآوریهای ساخت
149 حقوق بين الملل 1 مدیریت و مهندسی صنایع
150 حقوق معاهدات بين الملل مدیریت و مهندسی صنایع
151 خطاهاي اندازه گيري در تحقيق مواد مهندسی مواد
152 خواص مهندسي پليمرها مواد و فنآوریهای ساخت
153 خودروهاي نظامي شني دار مکانیک
154 خوردگي مکانیک
155 خوردگي پيشرفته مواد و فنآوریهای ساخت
156 خوردگي پيشرفته علوم کاربردی
157 داده کاوي برق و کامپیوتر
158 ديپلماسي کنترل تسليحات شيميايي مدیریت و مهندسی صنایع
159 ديپلماسي کنترل تسليحات هسته اي مدیریت و مهندسی صنایع
160 ديناميک مکانیک
161 ديناميک پرواز پيشرفته 1 هوافضا
162 ديناميک پرواز پيشرفته 1 مکانیک
163 ديناميک پيشرفته مواد و فنآوریهای ساخت
164 ديناميک سازه هوافضا
165 ديناميک سيالات عددي 1 هوافضا
166 ديناميک گازهاي پيشرفته 1 هوافضا
167 ديناميک گازهاي پيشرفته 1 مکانیک
168 ديناميک ماشين مکانیک
169 رئولوژي پيشرفته پليمرها مواد و فنآوریهای ساخت
170 رايانش تکاملي برق و کامپیوتر
171 رفتار مکانيکي و حرارتي مواد سراميکي مواد و فنآوریهای ساخت
172 رمز نگاري برق و کامپیوتر
173 رمزنگاري (2) علوم کاربردی
174 رمزنگاري کاربردي برق و کامپیوتر
175 روش اجزا محدود1 مکانیک
176 روش اجزاي محدود و ديگر روش هاي عددي آمایش و پدافند غیر عامل
177 روش شناسي تحقيق در مديريت تکنولوژي مدیریت و مهندسی صنایع
178 روش هاي اجزا محدود برق و کامپیوتر
179 روش هاي بهينه سازي مکانیک
180 روش هاي بيوشيمي و بيوفيزيک شیمی و مهندسی شیمی
181 روش هاي بيوفيزيک شیمی و مهندسی شیمی
182 روش هاي پيشرفته در شناسايي و اندازه گيري خواص مواد نانو مواد و فنآوریهای ساخت
183 روش هاي تحقيق کسب و کار مدیریت و مهندسی صنایع
184 روش هاي فيزيکي و شيميايي جداسازي شیمی و مهندسی شیمی
185 روش هاي نوين تجزيه دستگاهي علوم کاربردی
186 روش هاي نوين کنترل مبدل هاي الکترونيک قدرت برق و کامپیوتر
187 روشهاي اندازه گيري در آکوستيک زير آب علوم و فناوری فارس
188 روشهاي پژوهش در علم و مهندسي مواد مواد و فنآوریهای ساخت
189 روشهاي پيشرفته آناليز سطح الکتروسرام ومهندسی برق
190 روشهاي پيشرفته غير مخرب مواد و فنآوریهای ساخت
191 روشهاي پيشرفته مطالعه مواد مهندسی مواد
192 روشهاي توليد مکانیک
193 روشهاي رياضي دراپتيک علوم کاربردی
194 روشهاي نوين مطالعه مواد و آزمايشگاه مواد و فنآوریهای ساخت
195 رياضيات پيشرفته شیمی و مهندسی شیمی
196 رياضيات پيشرفته 1 هوافضا
197 رياضيات پيشرفته 1 مواد و فنآوریهای ساخت
198 رياضيات پيشرفته 1- گروه 1 هوافضا
199 رياضيات پيشرفته 1- گروه2 هوافضا
200 رياضيات پيشرفته 1-جلوبرندگی و تبدیل انرژی 98 وآيرو99 مکانیک
201 رياضيات پيشرفته 1-سازه و طراحي کاربردي 98 و ديناميک99 مکانیک
202 رياضيات پيشرفته 1-سازه و طراحی کاربردی 99 مکانیک
203 رياضيات پيشرفته(رشته بيوتکنولوژي) شیمی و مهندسی شیمی
204 رياضيات پيشرفته1-جلورندگی و تبديل انرژی 99 مکانیک
205 رياضيات رمزنگاري برق و کامپیوتر
206 رياضيات عالي مهندسي آمایش و پدافند غیر عامل
207 رياضيات مهندسي پيشرفته علوم و فناوری فارس
208 رياضيات مهندسي پيشرفته الکتروسرام ومهندسی برق
209 رياضيات مهندسي پيشرفته برق و کامپیوتر
210 رياضيات مهندسي پيشرفته مواد و فنآوریهای ساخت
211 رياضيات مهندسي پيشرفته شیمی و مهندسی شیمی
212 رياضيات مهندسي پيشرفته-گروه 1 مهندسی مواد
213 رياضيات مهندسي پيشرفته-گروه 2 مهندسی مواد
214 ريز موج و آنتن (ريز موج 1) برق و کامپیوتر
215 زبان انگليسي تخصصي 1 مدیریت و مهندسی صنایع
216 زبان تخصصي مکانیک
217 زبان تخصصي-گروه1 آمایش و پدافند غیر عامل
218 زبان تخصصي-گروه2 آمایش و پدافند غیر عامل
219 زبان تخصصي-گروه3 آمایش و پدافند غیر عامل
220 زيست حسگرها برق و کامپیوتر
221 زيست شناسي ملکولي پيشرفته شیمی و مهندسی شیمی
222 زيست فناوري شیمی و مهندسی شیمی
223 ژنتيک مولکولي پروکاريوتها شیمی و مهندسی شیمی
224 ساختار و پيوند در ترکيبات معدني علوم کاربردی
225 سازگاري الکترو مغناطيس برق و کامپیوتر
226 سازمان هاي بين المللي مدیریت و مهندسی صنایع
227 سازه و بدنه خودروهاي سبک مکانیک
228 سمينار هوافضا
229 سمينار مواد و فنآوریهای ساخت
230 سمينار الکتروسرام ومهندسی برق
231 سمينار 1 شیمی و مهندسی شیمی
232 سمينار گروه دوم-طراحی کاربردی و خودرو مکانیک
233 سمينار- گروه1 مواد و فنآوریهای ساخت
234 سمينار- گروه2 مواد و فنآوریهای ساخت
235 سمينار-گ 1 علوم کاربردی
236 سمينار-گ1 علوم کاربردی
237 سمينار-گروه اول شیمی و مهندسی شیمی
238 سمينار-گروه دو علوم کاربردی
239 سمينار-گروه یک علوم کاربردی
240 سمينار1 شیمی و مهندسی شیمی
241 سمينار2 شیمی و مهندسی شیمی
242 سمينارگروه1- سازه و ديناميک پرواز مکانیک
243 سمينارگروه2- جلوبرندگی مکانیک
244 سمينارگروه3-آیرودینامیک و تبدیل انرژی مکانیک
245 سنتز پليمر علوم کاربردی
246 سنتز پيشرفته پليمرها و سامانه هاي کاتاليستي مواد و فنآوریهای ساخت
247 سنتز و سينتيک پيشرفته پليمرها مواد و فنآوریهای ساخت
248 سنتز و سينتيک پيشرفته پليمرها علوم کاربردی
249 سوخت و احتراق پيشرفته 1 هوافضا
250 سوخت و احتراق پيشرفته 1 مکانیک
251 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت تکنولوژي مدیریت و مهندسی صنایع
252 سيستم هاي کنترل مقاوم هوافضا
253 شبکه هاي عصبي برق و کامپیوتر
254 شبکه هاي عصبي-گروه5 برق و کامپیوتر
255 شبکه هاي مخابراتي برق و کامپیوتر
256 شبيه سازي سامانه هاي فضايي هوافضا
257 شبيه سازي کامپيوتري مدل سازي و بهينه سازي مدیریت و مهندسی صنایع
258 شکل دادن گرم مهندسی مواد
259 شکل دهي فلزات مواد و فنآوریهای ساخت
260 شناخت نانو ذرات و فرايندهاي سنتز آنها مهندسی مواد
261 شناسايي الگو برق و کامپیوتر
262 شناسايي سيستمها الکتروسرام ومهندسی برق
263 شناسايي سيستمها برق و کامپیوتر
264 شيمي آلي پيشرفته-گروه2 شیمی و مهندسی شیمی
265 شيمي آلي پيشرفته-گروه3 شیمی و مهندسی شیمی
266 شيمي تجزيه پيشرفته شیمی و مهندسی شیمی
267 شيمي فيزيک الي پيشرفته شیمی و مهندسی شیمی
268 شيمي فيزيک پيشرفته علوم کاربردی
269 شيمي فيزيک پيشرفته-گروه3 شیمی و مهندسی شیمی
270 شيمي فيزيک پيشرفته-گروه5 شیمی و مهندسی شیمی
271 شيمي معدني پيشرفته علوم کاربردی
272 شيمي معدني پيشرفته شیمی و مهندسی شیمی
273 شيمي هتروسيکل شیمی و مهندسی شیمی
274 شيمي و فناوري مواد مرکب(کامپوزيت ها) علوم کاربردی
275 طراحي آزمايش و افزايش مقياس فرايندها شیمی و مهندسی شیمی
276 طراحي آزمايشها مدیریت و مهندسی صنایع
277 طراحي آيروديناميکي توربوماشين ها هوافضا
278 طراحي بکمک کامپيوتر شیمی و مهندسی شیمی
279 طراحي به کمک کامپيوتر مکانیک
280 طراحي پيشرفته سازه هاي هوافضايي هوافضا
281 طراحي تجهيزات پيش برنده ي محرکه هاي دريايي علوم و فناوری فارس
282 طراحي خودرو 1 مکانیک
283 طراحي راکتورهاي چند فازي غير کاتاليستي شیمی و مهندسی شیمی
284 طراحي سازه صنايع هوايي مکانیک
285 طراحي سازه هاي بتن مسلح در مقابل آثار سلاح ها آمایش و پدافند غیر عامل
286 طراحي سيستم هاي برق خورشيدي برق و کامپیوتر
287 طراحي سيستمي حامل فضايي هوافضا
288 طراحي فرايندهاي توليد مواد مهندسی مواد
289 طراحي فرايندهاي توليد مواد-گروه1 مواد و فنآوریهای ساخت
290 طراحي فرايندهاي توليد مواد-گروه2 مواد و فنآوریهای ساخت
291 طراحي کنترل وکاربرد سيستمهاي ماهواره اي مکانیک
292 طراحي ماشين هاي الکتريکي الکتروسرام ومهندسی برق
293 طراحي مبدل هاي الکترونيک قدرت برق و کامپیوتر
294 طراحي معماري و معماري داخلي دفاع غيرعامل ساختمانها و مراکز استراتژيک نظامي و غيرنظامي آمایش و پدافند غیر عامل
295 طراحي هواپيما پيشرفته مکانیک
296 طراحي هواپيما2 مکانیک
297 طراحي و ساخت پيشرفته به کمک کامپيوتر مکانیک
298 طرح راکتور پيشرفته شیمی و مهندسی شیمی
299 طيف بيني اتمي تجزيه اي شیمی و مهندسی شیمی
300 طيف بيني تجزيه اي پيشرفته شیمی و مهندسی شیمی
301 طيف سنجي آلي پيشرفته شیمی و مهندسی شیمی
302 علم مواد مکانیک
303 عمليات رواني در بحران آمایش و پدافند غیر عامل
304 فرآيندهاي اتفاقي علوم و فناوری فارس
305 فرايندهاي انجماد پيشرفته مواد و فنآوریهای ساخت
306 فرايندهاي انجماد پيشرفته مهندسی مواد
307 فرايندهاي تصادفي-گروه2 برق و کامپیوتر
308 فرايندهاي تصادفي-گروه3 برق و کامپیوتر
309 فرايندهاي تصادفي-گروه6 برق و کامپیوتر
310 فرايندهاي ساخت قطعات مواد مرکبي مواد و فنآوریهای ساخت
311 فرايندهاي شيميايي و طراحي راکتور پيشرفته علوم کاربردی
312 فرماندهي و ستاد آمایش و پدافند غیر عامل
313 فيزيک الکترونيک برق و کامپیوتر
314 فيزيک پيشرفته حالت جامد مواد و فنآوریهای ساخت
315 فيزيک حالت جامد پيشرفته 1 علوم کاربردی
316 فيزيک سيستم هاي بس ذره اي علوم کاربردی
317 فيزيک ليزر پيشرفته علوم کاربردی
318 فيزيک محاسباتي علوم کاربردی
319 کاتاليزگرهاي همگن و ناهمگن علوم کاربردی
320 کاربرد روش هاي آماري در شيمي تجزيه علوم کاربردی
321 کاربرد روش هاي آماري در شيمي تجزيه شیمی و مهندسی شیمی
322 کاربرد رياضيات پيشرفته در مهندسي پليمر مواد و فنآوریهای ساخت
323 کارگاه ريخته گري واهن گري مهندسی مواد
324 کارگاه طراحي معماري آمایش و پدافند غیر عامل
325 کارگاه موتوربدنه وسيستم هواپيما مکانیک
326 کارگاه ورقکاري وجوشکاري(هوافضا) مهندسی مواد
327 کامپوزيت ها مواد و فنآوریهای ساخت
328 کامپوزيت ها مهندسی مواد
329 کد گذاري کانال برق و کامپیوتر
330 کدگذاري (1) علوم کاربردی
331 کنترل اتوماتيک مکانیک
332 کنترل بهينه برق و کامپیوتر
333 کنترل پيشرفته هوافضا
334 کنترل پيشرفته مکانیک
335 کنترل تسليحات سلاح هاي متعارف مدیریت و مهندسی صنایع
336 کنترل چند متغيره برق و کامپیوتر
337 کنترل خودکار پيشرفته الکتروسرام ومهندسی برق
338 کنترل خودکار پيشرفته مواد و فنآوریهای ساخت
339 کنترل ديجيتال برق و کامپیوتر
340 کنترل غيرخطي الکتروسرام ومهندسی برق
341 کنترل غيرخطي هوافضا
342 کنترل محرکه هاي الکتريکي برق و کامپیوتر
343 کنترل مقاوم برق و کامپیوتر
344 ليزرهاي حالت جامد علوم کاربردی
345 ليزرهاي گازي علوم کاربردی
346 ليزرهاي گازي علوم کاربردی
347 ماشين هاي الکتريکي 3 الکتروسرام ومهندسی برق
348 ماشينهاي محرکه2 مکانیک
349 مباحث پيشرفته در مديريت مهندسي 1 مهندسی صنایع
350 مباحث پيشرفته در مديريت مهندسي 2 مهندسی صنایع
351 مباحث منتخب مواد و فنآوریهای ساخت
352 مباحث منتخب در استراتژي مدیریت و مهندسی صنایع
353 مباحث منتخب در سازه هاي هوافضايي هوافضا
354 مباحث منتخب در سازه هاي هوافضايي مکانیک
355 مباحث منتخب در کيفيت و بهره وري مدیریت و مهندسی صنایع
356 مباحث منتخب در مديريت مهندسي مدیریت و مهندسی صنایع
357 مباحث نوين در شيمي آلي علوم کاربردی
358 مباحث نوين در شيمي آلي شیمی و مهندسی شیمی
359 مباحث ويژه 1 برق و کامپیوتر
360 مباحث ويژه 1 در هوش مصنوعي- گروه10 برق و کامپیوتر
361 مباحث ويژه 1 در هوش مصنوعي- گروه5 برق و کامپیوتر
362 مباحث ويژه 2- گروه1 برق و کامپیوتر
363 مباحث ويژه 2- گروه2 برق و کامپیوتر
364 مباحث ويژه 2- گروه4 برق و کامپیوتر
365 مباحث ويژه در سراميک ها مواد و فنآوریهای ساخت
366 مباحث ويژه در نانو فوتونيک الکتروسرام ومهندسی برق
367 مباحث ويژه-گروه1 برق و کامپیوتر
368 مباحث ويژه-گروه2 برق و کامپیوتر
369 مباحث ويژه-گروه3 برق و کامپیوتر
370 مباحث ويژه-گروه4 برق و کامپیوتر
371 مباحث ويژه-گروه8 برق و کامپیوتر
372 مباني انجماد پيشرفته و نانو کريستالها مهندسی مواد
373 مباني بيوتکنولوژي شیمی و مهندسی شیمی
374 مباني پدافند غيرعامل و جغرافياي نظامي آمایش و پدافند غیر عامل
375 مباني خواص نوري مواد الکتروسرام ومهندسی برق
376 مباني ژنتيک مولکولي شیمی و مهندسی شیمی
377 مباني طراحي اپتيکي علوم کاربردی
378 مباني فيزيک در نانو تکنولوژي مهندسی مواد
379 مباني مهندسي برق والکترونيک مکانیک
380 مباني مهندسي مکانيک الکتروسرام ومهندسی برق
381 مباني نظري پدافند غيرعامل-گروه1 آمایش و پدافند غیر عامل
382 مباني نظري پدافند غيرعامل-گروه2 آمایش و پدافند غیر عامل
383 مباني نظري پدافند غيرعامل-گروه3 آمایش و پدافند غیر عامل
384 مباني نظريه هاي اقتصاددانان کلاسيک و نئوکلاسيک و نظريه پردازان جديد در زمينه توسعه تکنولوژي و سير تح مدیریت و مهندسی صنایع
385 مباني هوش محاسباتي برق و کامپیوتر
386 مبدل هاي داده مجتمع برق و کامپیوتر
387 متالوژي پودر پيشرفته مهندسی مواد
388 متالوژي در توليد مواد و فنآوریهای ساخت
389 مجموعه ها و سيستم هاي فازي برق و کامپیوتر
390 محاسبات عددي پيشرفته مکانیک
391 محاسبات عددي پيشرفته علوم و فناوری فارس
392 محاسبات نرم الکتروسرام ومهندسی برق
393 مخابرات ديجيتال برق و کامپیوتر
394 مخابرات سلولي برق و کامپیوتر
395 مخابرات ماهواره اي برق و کامپیوتر
396 مدارهاي فعال ريز موج برق و کامپیوتر
397 مدارهاي مجتمع خطي برق و کامپیوتر
398 مدارهاي مجتمع خيلي فشرده برق و کامپیوتر
399 مدل هاي انتقال تکنولوژي و مالکيت معنوي مدیریت و مهندسی صنایع
400 مدلسازي سيستم هاي ديناميکي در هوافضا هوافضا
401 مديريت استراتژيک پيشرفته-گروه1 مدیریت و مهندسی صنایع
402 مديريت استراتژيک پيشرفته-گروه2 مدیریت و مهندسی صنایع
403 مديريت استراتژيک-گروه1 مدیریت و مهندسی صنایع
404 مديريت استراتژيک-گروه2 مدیریت و مهندسی صنایع
405 مديريت استراتژيک-گروه3 مدیریت و مهندسی صنایع
406 مديريت امنيت اطلاعات-گروه10 برق و کامپیوتر
407 مديريت امنيت اطلاعات-گروه3 برق و کامپیوتر
408 مديريت بازار يابي مدیریت و مهندسی صنایع
409 مديريت دانش مدیریت و مهندسی صنایع
410 مديريت در بحران فرضي آمایش و پدافند غیر عامل
411 مديريت رفتار سازماني آمایش و پدافند غیر عامل
412 مديريت رفتار سازماني پيشرفته مدیریت و مهندسی صنایع
413 مديريت رفتار سازماني-گروه1 مدیریت و مهندسی صنایع
414 مديريت رفتار سازماني-گروه2 مدیریت و مهندسی صنایع
415 مديريت رفتار سازماني-گروه3 مدیریت و مهندسی صنایع
416 مديريت صنعتي مکانیک
417 مديريت فناوري و نوآوري مدیریت و مهندسی صنایع
418 مديريت کيفيت جامع مهندسی صنایع
419 مديريت کيفيت و تعالي سازماني مدیریت و مهندسی صنایع
420 مديريت لجستيک و زنجيره تامين پروژه مدیریت و مهندسی صنایع
421 مديريت مالي و کنترل هزينه پروژه مدیریت و مهندسی صنایع
422 مديريت منابع انساني مدیریت و مهندسی صنایع
423 مديريت منابع انساني پروژه مدیریت و مهندسی صنایع
424 مديريت منابع انساني پيشرفته مدیریت و مهندسی صنایع
425 مديريت منابع انساني پيشرفته- گروه2 مدیریت و مهندسی صنایع
426 مديريت منابع انساني- گروه2 مدیریت و مهندسی صنایع
427 مديريت مهندسي دفاعي آمایش و پدافند غیر عامل
428 مديريت نوآوري و فناوري مدیریت و مهندسی صنایع
429 مديريت و تحليل ريسک پروژه مدیریت و مهندسی صنایع
430 مسائل اجتماعي ايران آمایش و پدافند غیر عامل
431 مشخصه يابي مواد و افزاره هاي نيم رسانا برق و کامپیوتر
432 مطالب ويژه مهندسی مواد
433 مطالب ويژه شیمی و مهندسی شیمی
434 مطالب ويژه- گروه2 مهندسی مواد
435 مطالعات منطقه اي مدیریت و مهندسی صنایع
436 مفاهيم پيشرفته در رايانش امن برق و کامپیوتر
437 مفاهيم پيشرفته در رايانش امن- گروه 10 برق و کامپیوتر
438 مقدمه اي بر مهندسي هوا فضا- گروه1 هوافضا
439 مقدمه اي بر مهندسي هوا فضا- گروه2 هوافضا
440 مقدمه اي برمکانيک سيالات عددي مکانیک
441 مکاترونيک 1 الکتروسرام ومهندسی برق
442 مکاترونيک 1 مواد و فنآوریهای ساخت
443 مکانيک آماري پيشرفته 1 علوم کاربردی
444 مکانيک سازه هاي مواد مرکب مواد و فنآوریهای ساخت
445 مکانيک سيالات 2 مکانیک
446 مکانيک سيالات پيشرفته شیمی و مهندسی شیمی
447 مکانيک کوانتمي پيشرفته 1 علوم کاربردی
448 مکانيک کوانتومي علوم کاربردی
449 مکانيک کوانتومي موادوقطعات اپتيکي علوم کاربردی
450 مکانيک محيط پيوسته 2 مواد و فنآوریهای ساخت
451 مکانيک محيط پيوسته-گروه1 مکانیک
452 مکانيک محيط پيوسته-گروه2 مکانیک
453 مکانيک محيط هاي پيوسته مهندسی مواد
454 مکانيک محيط هاي پيوسته و الاستيسيته علوم و فناوری فارس
455 مکانيک محيطهاي پيوسته مواد و فنآوریهای ساخت
456 مکانيک محيطهاي پيوسته 1 مواد و فنآوریهای ساخت
457 مکانيک محيطهاي پيوسته 1 هوافضا
458 مکانيک مدار پيشرفته هوافضا
459 مکانيک مواد مرکب هوافضا
460 مکانيک مواد مرکب پيشرفته مواد و فنآوریهای ساخت
461 مکانيک مواد مرکب پيشرفته مکانیک
462 مهندسي اپتيک 1 علوم کاربردی
463 مهندسي احتراق پيشرفته شیمی و مهندسی شیمی
464 مهندسي بيوشيميايي شیمی و مهندسی شیمی
465 مهندسي پروتئين و پروتئوميکس شیمی و مهندسی شیمی
466 مهندسي دريايي1 مکانیک
467 مهندسي رزين هاي پيشرفته پليمري مواد و فنآوریهای ساخت
468 مهندسي سطح پيشرفته- مقطع ارشد مهندسی مواد
469 مهندسي سطح پيشرفته- مقطع دکتری مهندسی مواد
470 مهندسي سيستم مدیریت و مهندسی صنایع
471 مهندسي نرم افزار پيشرفته برق و کامپیوتر
472 مواد مغناطيسي پيشرفته مهندسی مواد
473 موتورهاي احتراق داخلي پيشرفته مکانیک
474 موضوعات ويژه علوم کاربردی
475 ميدان و امواج برق و کامپیوتر
476 ميکروبيولوژي صنعتي شیمی و مهندسی شیمی
477 ميکروبيولوژي عمومي شیمی و مهندسی شیمی
478 ميکروبيولوژي کاربردي شیمی و مهندسی شیمی
479 نانو الکترونيک برق و کامپیوتر
480 نانو کامپوزيت ها مواد و فنآوریهای ساخت
481 نانو مغناطيسها مواد و فنآوریهای ساخت
482 نانو مواد1 مواد و فنآوریهای ساخت
483 نانو مواد1 مهندسی مواد
484 نانوساختارها - ويژگي ها و کاربردها علوم کاربردی
485 نظام ملي نوآوري و رشد مدیریت و مهندسی صنایع
486 نظريه تصميم گيري مهندسی صنایع
487 نظريه فازي و کاربرد هاي آن مدیریت و مهندسی صنایع
488 نظريه هاي سازمان و مديريت مدیریت و مهندسی صنایع
489 نظريه هاي سازمان و مديريت- گروه 2 مدیریت و مهندسی صنایع
490 نظريه هاي مديريت آمایش و پدافند غیر عامل
491 نظريه هاي مديريت پيشرفته مدیریت و مهندسی صنایع
492 نظريه و کاربرد پايايي مدیریت و مهندسی صنایع
493 نهان نگاري اطلاعات برق و کامپیوتر
494 نوآوري و تغييرات تکنولوژي مدیریت و مهندسی صنایع
495 هدايت و ناوبري 1 هوافضا
496 هوش مصنوعي پيشرفته- گروه10 برق و کامپیوتر
497 هوش مصنوعي پيشرفته- گروه5 برق و کامپیوتر
498 هيدروديناميک پيشرفته علوم و فناوری فارس
499 واکنش هاي شيمي آلي شیمی و مهندسی شیمی
500 واکنشگاهها علوم کاربردی
501 واکنشگاهها- گروه 5 شیمی و مهندسی شیمی
502 يادگيري تقويتي برق و کامپیوتر
503 يادگيري ماشين برق و کامپیوتر
504 يادگيري ماشين- گروه 10 برق و کامپیوتر